Przejdź do treści

Regulamin konta WSiP

(obowiązuje od 30.08.2022)

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z platformy internetowej Konto WSiP, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity U. z 2020 r., poz. 344.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem: konto.wsip.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

[Definicje]
§1

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Konta.
 2. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach Konta.
 3. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta.
 4. Konto WSiP– internetowa platforma WSiP dostępna pod adresem konto.wsip.pl, prowadzona i zarządzana przez WSiP, będąca narzędziem, za którego pośrednictwem Użytkownicy są autoryzowani do produktów i usług WSiP w ramach serwisów internetowych WSiP oraz mogą zarządzać własnym profilem. Posiadanie Konta jest warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do niektórych produktów i usług WSiP.
 5. Przedstawiciel – przedstawiciel ustawowy Użytkownika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, reprezentujący Użytkownika lub udzielający zgody na podejmowanie przez Użytkownika działań wymaganych prawem związanych z Rejestracją lub korzystaniem z Konta.
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Konta.
 7. Rejestracja– procedura zakładania Konta.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto. W przypadku osoby fizycznej w wieku poniżej 13 lat Umowa jest zawierana w jej imieniu przez jej Przedstawiciela. W przypadku osoby fizycznej w wieku pomiędzy 13 a 18 lat Umowa jest zawierana za zgodą jej Przedstawiciela.
 9. Umowa– oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta WSiP na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. WSiP– Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 zł (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, nr telefonu: 801 220 555, e-mail:  wsip@wsip.com.pl.

 

[Ogólne warunki korzystania Konta]
§
2

 1. Korzystanie z Konta ma charakter bezpłatny.
 2. Korzystać z Konta może każdy Użytkownik po zakończeniu Rejestracji.
 3. Użytkownikom nie wolno:
 • korzystać z kont innych Użytkowników,
 • udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
 • zamieszczać w ramach Konta treści bezprawnych.
 1. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Rejestracja oraz akceptacja Regulaminu może zostać dokonana tylko przez Użytkownika wraz z reprezentującym go Przedstawicielem, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 2. W każdym przypadku, gdy Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania / oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Użytkownik, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Konta WSiP, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go Przedstawiciela, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 3. Użytkownik do 18 roku życia, który dokonał Rejestracji oraz zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP.
 4. Użytkownik nie ma obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 

[Rejestracja]
§

 1. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie konto.wsip.pl/rejestracja.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto. Procedura założenia konta oraz jego obsługa odbywa się w języku polskim.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
 • e-mail,
 • hasło (min. 8 znaków),
 • dotyczące wieku,
 • oraz akceptuje Regulamin.
 1. W przypadku, gdy formularz rejestracyjny wypełnia lub akceptuje Przedstawiciel, koniecznym jest wypełnienie dodatkowych pól formularza z danymi Przedstawiciela:
 • imię i nazwisko,
 • e-mail,
 • hasło (min. 8 znaków),
 • oraz akceptacji Regulaminu.

Wypełnienie lub zaakceptowanie formularza rejestracyjnego przez Przedstawiciela jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Konto Użytkownika zostało założone zgodne z prawem. W wyniku rejestracji i akceptacji Regulaminu Przedstawiciel zakłada własne Konto WSiP.

 1. Adres e-mailowy podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 2. Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj” powoduje wysłanie, na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego. W przypadku gdy Przedstawiciel dokonuje Rejestracji lub ją potwierdza, na adresy mailowe podane podczas rejestracji wysyłane są dwa linki aktywacyjne – do aktywacji Konta Użytkownika i Przedstawiciela. Wraz z linkiem aktywacyjnym Użytkownik otrzymuje Regulamin w formacie pdf
 3. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 4. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i jest wymagana ponowna Rejestracja.
 5. W momencie zakończenia Rejestracji zostaje utworzone Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mailowy podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi do zawarcia Umowy. Użytkownik może w każdym momencie dokonać weryfikacji i skorygowania swoich danych za pośrednictwem Konta.
 6. Rejestracja jest warunkiem koniecznym dostępu do niektórych produktów i usług WSiP dostępnych w serwisach WSiP.
 7. Niektóre produkty i usługi WSiP są dostępne wyłącznie dla Użytkowników będących osobami fizycznymi.
 8. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie Konta. Nabywanie praw do korzystania z innych produktów i usług WSiP wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminach właściwych serwisów.

 

[Usługi Konto WSIP]
§
4

 1. Konto WSiP oferuje zalogowanym Użytkownikom m.in. możliwość:
  1. Przeglądania, edytowania i usuwania Danych na Koncie;
  2. Zmiany loginu i hasła;
  3. Usunięcia Konta – skutkiem usunięcia Konta jest brak możliwości logowania, a tym samym brak możliwości korzystania z niektórych produktów i usług WSiP;
  4. Uzyskania dostępu lub rezygnacji z dostępu do niektórych produktów i usług oferowanych przez WSiP.
 2. Lista produktów i usług, z których może korzystać Użytkownik, jest dostępna na Koncie.
 3. Dostęp do Konta nadawany jest Użytkownikowi na czas nieoznaczony.

 

[Warunki techniczne korzystania z Konta]
§

 1. Do właściwego korzystania z Konta wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną funkcją Cookies oraz JavaScript, w wersji co najmniej: Mozilla Firefox 22, Google Chrome 29, Safari 5.1, iOS Safari 5.1, Opera 15, Android Browser 3.0.
 2. W związku z niezbędnymi zmianami technologicznymi, w celu polepszenia jakości korzystania z Konta może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

 

[Reklamacje]
§
6

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić WSiP o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony niezwłocznie zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie w niezbędnym
 5. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01 albo pisemnie na adres WSiP.
 6. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie.

 

[Odpowiedzialność WSiP]
§
7

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 2. Prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji.

 

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy]
§8

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik będący konsumentem, w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01 lub pisemnie – na adres WSiP.
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika i wyznaczeniu odpowiedniego terminu na zaprzestanie naruszeń lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym;
  2. w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

 

[Postanowienia końcowe]
§9

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
  • Formularz odstąpienia od Umowy.
 1. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 2 powyżej nie stanowią części Regulaminu.
 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Konta w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. W przypadku powstania sporu z udziałem konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej WSiP na potrzeby kontaktu w związku z ODR to reklamacje@wsip.com.pl
 6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, dobre obyczaje, mając na względzie zasady współżycia społecznego, Regulamin może ulec zmianie w zakresie warunków i zasad korzystania z konta, usług i funkcjonalności oferowanych przez platformę z istotnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa, zmian technologicznych/aktualizacji mających na celu polepszenie funkcjonowania konta, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP w terminie co najmniej 1 miesiąca przed wejściem w życie zmian przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na stronie internetowej Konto WSiP oraz przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mailowy Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli od daty jej otrzymania przez Użytkownika do dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 7. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres wsip@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01 lub pisemnie na adres WSiP.

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Regulamin Konto WSiP
 2. Formularz odstąpienia od Umowy

Warszawa, obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content